Home / O firmie / Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L2016, Nr 116) – dalej jako: RODO


Cz. I niniejszym zawiadamiamy o obowiązujących od dnia 25 maja 2018 roku zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych pochodzących od osoby której dane dotyczą:
1. Administratorem Państwa danych osobowych, a zatem podmiotem który dane osobowe przetwarza jest KT7 CNC LTD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu pod adresem ul. Mazowiecka 52, 87-100, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000561921 , zwana dalej „Administratorem”.

2. Informujemy, że nie powołaliśmy inspektora danych osobowych. W sprawach odnoszących się do ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu z Administratorem  biuro@kt7.pl oraz do zapoznania się z polityka prywatności dostępną na stronie Administratora www.kt7.pl oraz www.kt7cnc.com 

3. Informujemy, że w związku z podjętą między nami współpracą i zawarciem umowy (pod którym to pojęciem rozumieć należy również podejmowanie czynności przed zawarciem umowy, jej realizację), przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, NIP, REGON

4. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu oraz w oparciu o następującą podstawę prawną: 
- przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania (czynności poprzedzających zawarcie, zawarcia, realizacji) umowy, której jesteśmy stronami, 
- przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego na nas ciążącego i wynikającego z przepisów prawa obowiązującego, w tym obowiązków podatkowych, obowiązków administracyjnych,
- przepis art. 6 ust. 1 lit f RODO, a zatem nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie ustalania, dochodzenia oraz obrony roszczeń związanych z zawieranymi między nami umowami związane z windykacją, dochodzeniem należności, jak również korzystania usług odbiorców danych,
- przepis art. 6 ust. 1 lit a RODO, a zatem w przypadku prowadzeniem wobec Państwa działań o charakterze marketingowym, w tym za pośrednictwem Newstlettera, prowadzenia działań marketingowych oraz promocyjnych


5. Odbiorcami Państwa danych osobowych pozostają przedsiębiorstwa świadczące na naszą rzecz usługi, a zatem firmy kurierskie, świadczące usług przewozowe lub pocztowe, firmy marketingowe, dostawcy usług i rozwiązań z branży informatycznej i IT, podmiotu świadczące usługi fotograficzne oraz audiowizualne, podmioty świadczące usługi księgowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne, organy i instytucje publiczne.

6. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas trwania umowy oraz jej wykonywania, jak również w późniejszym czasie do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową i realizacji obowiązków prawnych, albo do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

7. Informujemy również, że w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO mają Państwo prawo w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych.

9. Wskazujemy, że podanie przez Pana/Panią danych osobowych o których mowa w pkt. 3 pozostaje dobrowolne. Niepodanie niektórych danych osobowych będzie uniemożliwiać nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną, zawieranie umów, czy też podejmowanie działań marketingowych lub promocyjnych.

10. Informujemy również, że Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.

Cz. II. Jeżeli to Państwa dotyczy prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania przez nas danych osobowych osób fizycznych reprezentujących naszego kontrahenta oraz osób fizycznych wskazanych jako osoby do kontaktu/koordynatorzy/osoby odpowiedzialne za wykonanie/współpracę z nami w związku z podjętą między nami współpracą i realizacji umowy.

1. Informujemy, że w związku z podjętą między nami współpracą i realizacją umowy przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu służbowego, stanowisko, miejsce pracy, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres poczty elektronicznej tj. dane osobowe w kategorii dane kontaktowe.

2. Wskazane pkt. 1 dane osobowe pozyskujemy od naszych kontrahentów, osób z którymi zawieramy umowy i dotyczą one Państwa jako osób fizycznych reprezentujących naszego kontrahenta lub zostali Państwo wskazani jako osoby do kontaktu, współpracę z nami w związku z zawartymi umowy, świadczonymi usługami.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla wykonania zadań Administratora związanych z wykonaniem zawartych umów, świadczonych usług. Podstawą takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, a zatem nasz prawnie uzasadniony interes. Przetwarzanie Państwa danych osobowych może być bowiem niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego na nas ciążącego i wynikającego z przepisów prawa obowiązującego, a podstawą prawną takiego działania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Informujemy, że Państwa dane nie podlegają przekazaniu do odbiorców danych osobowych, chyba że konieczność ich przekazania będzie wynikała z realizacji zawartych umów lub wykonania na rzecz podmiotów od których dane otrzymaliśmy usług. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również organy administracji publicznej, w tym organy podatkowe oraz usługi księgowe, podmioty świadczące usługi księgowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne.

5. Informujemy, że wskazane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe o których mowa w pkt 1 przechowywane są wyłącznie przez okres: niezbędny dla realizacji zawieranej między nami umów, świadczenia usług, a po tym okresie dane będą przechowywane w celach dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonaniem umowy związanej ze świadczonymi usługami, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności przepisów podatkowych, administracyjnych, archiwizacyjnych.

7. Informujemy, że w przypadku uzyskiwania tych danych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą, osobom których dane osobowe w ten sposób uzyskiwana i przetwarzane dotyczą przysługują prawa o których mowa w Cz. I pkt. 1, 2, 7, 9.

8. Zobowiązujemy naszego kontrahenta do poinformowania osób fizycznych których niniejsza klauzula dotyczy o jej treści oraz stosowanych przez nas zasadach ochrony danych osobowych takich osób.
 

Polityka Prywatność i RODO

W trosce o najwyższą jakośc oferowanch przez KT7 CNC produktów i usług prosimy o zaznajomienie się z Polityką Prywatności wyznawaną przez polskiego producenta wycinarek plazmowych cnc.